Καταγγελία Σύμβασης από τον Μισθωτό – Οικειοθελής Αποχώρηση

Και ο ίδιος ο εργαζόμενος μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου έχοντας την υποχρέωση, αν είναι υπάλληλος, να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή προ χρόνου ίσου με το μισό του οριζόμενου από το νόμο για τον εργοδότη σε περίπτωση τακτικής καταγγελίας. Ο χρόνος όμως αυτός δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τους τρεις μήνες ούτε η αποζημίωση που οφείλεται σε περίπτωση παραβάσεως της υποχρέωσης προειδοποιήσεως, να υπερβεί το ποσό των τριών μηνών (άρθρο 4 του Ν.2112/20).

Αναγγέλλεται από τον εργοδότη, ηλεκτρονικά η οικειοθελής αποχώρηση του μισθωτού , στο Πληροφοριακό Σύστημα <<ΕΡΓΑΝΗ>>, το αργότερο τέσσερις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού. Η αναγγελία θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο, υπογεγραμμένη από τα δύο μέρη είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, με την οποία τον ενημερώνει ότι έχει καταχωρήσει οικειοθελή αποχώρησή του και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Στην τελευταία περίπτωση, η εξώδικη δήλωση του εργοδότη επιδίδεται στον εργαζόμενο το αργότερο τέσσερις εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και η αναγγελία γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης. Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής των συνοδευτικών εγγράφων, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη (άρθρο 38 του Ν.4488/2017).

Εσείς που ζητάτε μία υπηρεσία, έναν μάστορα για κάποια δουλειά. Εσείς που έχετε τέχνη, είστε επαγγελματίας. Το merokamato είναι το site που έχει αυτά που ζητάτε με ένα κλίκ. Καλώς ήλθατε και επιτυχείς εργασίες και συνεργασίες!

Επικοινωνία

LIMIT GROUP Ι.Κ.Ε.
ΑΔΜΗΤΟΥ 74 ΑΘΗΝΑ 10446
Α.Φ.Μ. 801979846
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167499203000
email: info@merokamato.gr